Першотравенськ. Дитячий садок "Черемшина"
Доступ до публічної інформації

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ завідувача КДНЗ «Черемшина» міського відділу освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради

від  28.10.2011р. №106

 

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації

у КДНЗ «Черемшина» міського відділу освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради

 

1. Загальна частина

 

1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у КДНЗ «Черемшина» міського відділу освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради (далі –  КДНЗ ) відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.1.У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

-          запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінніКДНЗ ;

-          публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання КДНЗ своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка знаходиться у володінні КДНЗ ;

-          запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

-          звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;

-          суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.2.Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.3.Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов’язані з отриманням публічної інформації КДНЗ при здійсненні ним своїх функцій, а також на відносини, що виникають у сфері звернень громадян.

1.4.Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз запитів на інформацію та контроль щодо їх задоволення) про діяльність КДНЗ  організовують і забезпечують :  завідувач КДНЗ, завгосп КДНЗ, вихователь-методист КДНЗ  у межах наданих повноважень та згідно з розподілом функціональних обов’язків.

1.5.Забезпечення доступу до публічної інформації про КДНЗ

Доступ до публічної інформації про діяльність КДНЗ забезпечується шляхом:

1)      оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);

2)      розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті ;

3)      надання інформації за запитами на інформацію,

4)      розміщення інформації на інформаційному стенді КДНЗ.

1.6.Публічна інформація про діяльність КДНЗ може надаватися в усній формі, на паперових носіях та в електронній формі.

1.7.Публічна інформація про діяльність КДНЗ надається у формі, визначеній законодавством у сфері освіти і науки, молоді та спорту.

Якщо форму надання публічної інформації законодавством не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі відсутності можливості надання публічної інформації у запитуваній формі, вона надається в тому вигляді, в якому зберігається  у КДНЗ.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном уповноваженими посадовими особами КДНЗ.

1.8.Доступ до публічної інформації про діяльність КДНЗ обмежується, якщо такі дані відповідно до законодавства України належать до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

1.9.Надання запитувачам інформації публічної інформації про діяльність КДНЗ, а також розміщення зазначеної інформації на веб-сайті КДНЗ забезпечують керівники структурних підрозділів міського відділу освіти у межах їх компетенції та сфери відповідальності.

 

3. Надання публічної інформації про діяльність КДНЗ

 

3.1.Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується КДНЗ відповідно до законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства». Порядок взаємодії КДНЗ з представниками ЗМІ визначено у додатку 2 до цього Положення.

3.2.Відповідно до посадової інструкції вихователем-методистом КДНЗ  (далі – Інструкція)   забезпечується розміщення на офіційному веб-сайті  інформації, що підготовлена працівниками КДНЗ з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.3.Розміщенню на офіційному веб-сайті КДНЗ підлягають:

1)      інформація про КДНЗ та його діяльність:

-          місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для надсилання електронних запитів для отримання інформації, номери телефону ;

-          прізвища, імена та по батькові, службові номери телефону працівників КДНЗ

-          розклад роботи КДНЗ;

-          наявність вакансій ;

2)      правила внутрішнього трудового розпорядку КДНЗ;

3)      інформація про нормативно-правові засади КДНЗ;

4)      дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;

5)      відомості про систему обліку, види інформації;

6)      звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

7)      інші відомості про діяльність КДНЗ, які належать до публічної інформації;

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

3.4.На офіційному веб-сайті КДНЗ розміщуються:

1)      умови та порядок отримання публічної інформації про діяльність КДНЗ;

2)      інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність КДНЗ.

3.5.Запитувач інформації має право звернутися до відповідального за опрацювання запитів  КДНЗ із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких розміщені на інформаційному стенді КДНЗ або роздрукувати на офіційному веб-сайті (додатки 3–6 до цього Положення).

Якщо запит на інформацію надійшов до КДНЗ поштою у довільній формі, на поштовому конверті повинна бути помітка – «Запит на публічну інформацію».

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити визначена у КДНЗ особа, відповідальна з питань запитів на інформацію, яка обов'язково повинна зазначити в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форма електронного запиту на інформацію містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 7 до цього Положення).

 

4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

 

4.1.Запити на інформацію, що надходять на адресу КДНЗ, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються  відповідно до Інструкції з урахуванням вимог цього Положення.

4.2.Запити на інформацію реєструються в окремому журналі згідно відповідної форми.

4.3.Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції особою, відповідальною за опрацювання запитів вона направляється  для отримання відповідної резолюції та визначення виконавця завідувачу КДНЗ

За рішенням завідувача КДНЗ особою, відповідальною за надання відповіді на  запит, може бути визначено будь-якого працівника КДНЗ. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів із дня надходження до КДНЗ запиту надати відповідальному виконавцю відповідні матеріали та інформацію.

4.4.Запит на інформацію з резолюцією завідувача КДНЗ невідкладно передається виконавцям.

4.5.Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, що надійшли до КДНЗ у вигляді електронного документа, здійснюється працівником КДНЗ в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.6.Відповідь на електронний запит надається визначеним виконавцем на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію  зберігаються у вхідних документах КДНЗ в  окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації» згідно із  номенклатурою справ КДНЗ

4.7.Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту до КДНЗ.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше 48 годин з дня надходження до КДНЗ.

4.9.Якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, завідувач КДНЗ  може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку  письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту на інформацію до КДНЗ.

4.10.        У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більше десяти сторінок відповідальний  за надання публічної інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до КДНЗ запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.11.        Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на запит може бути надана заявнику окремо у строки, передбачені законодавством, про що запитувач повідомляється.

 

5. Порядок надання публічної інформації про діяльність КДНЗ

 

5.1.Відповідь на запит на публічну інформацію про діяльність КДНЗ надається відповідальним працівником, за підписом завідувача КДНЗ.

Відповідь на запит, що містить прохання надати публічну інформацію з різних напрямів діяльності КДНЗ, виконавцями якого визначено декілька осіб, а особою, відповідальною за надання відповіді, – одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні такої інформації на підставах, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом завідувача КДНЗ . Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або вмотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса КДНЗ  , посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.2.Якщо запитувана публічна інформація про діяльність КДНЗ  належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.

5.3.Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у КДНЗ  відповідно до Інструкції.

5.4.КДНЗ  має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

1)      КДНЗ не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2)      дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

3)      не дотримано вимог щодо оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію повинен  містити:

-          ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

-          загальний опис публічної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

-          підпис і дату за умови подання запиту на паперовому носії.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана публічна інформація надається після сплати цих витрат.

5.5.Публічна інформація на запит надається безкоштовно.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше десяти сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування таких витрат визначаються в межах граничних норм, встановлених відповідним Положенням Кабінету Міністрів України та Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

5.6.Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

 

 


 

Додаток 1

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у КДНЗ «Черемшина» міськво виконавчого комітету Першотравенської міської ради, затвердженого наказом завідувача КДНЗ від  28.10.2011 року № 106

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,

а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

1.      Не належить до публічної:

-          інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено законодавством України;

-          інформація, отримана або створена під час листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

-          внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробленням напрямів діяльності відділу освіти  , процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2.      Публічною інформацією з обмеженим доступом у міському відділі освіти  є:

-          конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов;

-          таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі ;

-          службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».

 

 


 

Додаток 2

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у КДНЗ «Черемшина» міськво виконавчого комітету Першотравенської міської ради, затвердженого наказом завідувача КДНЗ від  28.10.2011 року № 106

 

 

ПОРЯДОК

взаємодії КДНЗ  із представниками засобів масової інформації

 

  1. Взаємодія КДНЗ  з вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) здійснюється відповідно до Конституції та Законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту та цього Положення.
  2. Організація роботи щодо взаємодії КДНЗ  з ЗМІ покладається на вихователя-методиста КДНЗ.
  3. Представники ЗМІ, присутні на  заходах що проводяться КДНЗ , повинні дотримуватися загальних правил поведінки у державній установі, не порушувати права інших осіб,  не заважати проведенню офіційного заходу.
  4. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ цих представників, назв і видів ЗМІ, які вони представляють.
  5. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме КДНЗ , здійснюється шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті КДНЗ  прес-анонсів .
  6. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами щодо заходу, який проводиться, здійснює вихователь-методист .
  7. Відповіді на запити на інформацію, що надійшли від ЗМІ, залежно від її характеру і складності (інформація публічна чи з обмеженим доступом) надаються відповідно до форми запиту, якщо інша форма не передбачена у запиті.
  8. Відповіді на запити на інформацію представників ЗМІ щодо діяльності КДНЗ готує у межах своєї компетенції вихователь-методист КДНЗ .
  9. З урахуванням специфіки діяльності ЗМІ запити на інформацію, що потребують оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.

 

 

 

 

 

                                 Додаток 3

                                                                          до Положення про забезпечення доступу

 до публічної інформації у КДНЗ «Черемшина»

                                                        міськво виконавчого комітету

                                                           Першотравенської міської ради,

                                                                         затвердженого наказом завідувача КДНЗ

                                                  від  28.10.2011 року № 106

Форма електронного запиту на інформацію

 

 

Прізвище фізичної особи / найменування

юридичної особи, об’єднання громадян                                            

 

 

Ім’я / відомості про юридичну особу                                                                 

 

 

 

По батькові / керівництво, код ЄДРПОУ

                                                     

 

 

Номер телефону                                                                                     

 

Поштова адреса          вулиця, проспект    ______________________________

                                      будинок , корпус     ______________________________

                                      квартира                  ______________________________

                                      населений пункт     ______________________________

                                      область                    ______________________________

                                      район                       ______________________________

                                      індекс                      ______________________________

 

Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого зроблено запит

 

Зміст запиту                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати на електронну адресу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 4

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у КДНЗ «Черемшина» міськво виконавчого комітету Першотравенської міської ради, затвердженого наказом завідувача КДНЗ від  28.10.2011 року № 106

 

Форма письмового запиту на інформацію

(для фізичних осіб)

Комунальний дошкільний навчальний заклад «Черемшина»

міського відділу освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради

52800, вул.Комсомольська,18, м.Першотравенськ

__________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

який(яка) мешкає за адресою:

___________________________

___________________________

тел. _________; е-mail:___________

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати:

(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого

зроблено запит)___________________________________________

_________________________________________________________

Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати за адресою:

_______________________________________________________

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________

                                                                                     (підпис)

______________ 20__ року                    _________                    ________________

       (дата)                                                                      (підпис)                                                  ( ініціали, прізвище)

 

 


 

* При подачі відповідальній особі з питань запитів на інформацію запиту у письмовій формі на конверті обов’язково вкажіть «Публічна інформація».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Додаток 5

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у КДНЗ «Черемшина» міськво виконавчого комітету Першотравенської міської ради, затвердженого наказом завідувача КДНЗ від  28.10.2011 року № 106

 

Форма письмового запиту на інформацію

(для юридичних осіб)

КДНЗ «Черемшина»

міського відділу освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради

52800, вул.Комсомльська,18, м.Першотравенськ

____________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

який(яка) мешкає за адресою:

___________________________

___________________________

тел.: _________; е-mail:_________

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати:

(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого

зроблено запит)___________________________________________

_________________________________________________________

 

Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати за адресою:

_______________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________

                                                                                     (підпис)

______________ 20__ року                    _________                    ________________

       (дата)                                                                      (підпис)                                                  (ініціали та прізвище)

 

 


 

* При подачі відповідальній особі з питань запитів на інформацію запиту у письмовій формі на конверті обов’язково вкажіть «Публічна інформація».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Додаток 6

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у КДНЗ «Черемшина» міськво виконавчого комітету Першотравенської міської ради, затвердженого наказом завідувача КДНЗ від  28.10.2011 року № 106

 

Форма письмового запиту на інформацію

(для об’єднання громадян)

                                                              КДНЗ «Черемшина»

міського відділу освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради

52800, вул.Комсомольська,18, м.Першотравенськ

______________________________

(назва юридичної особи)

____________________________

___________________________

(місцезнаходження)

___________________________

тел.: _________; е-mail:________

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати:

 

(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого

зроблено запит)___________________________________________

_________________________________________________________

 

Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати за адресою:

_______________________________________________________

_________________________________________________________________

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________

                                                                                     (підпис)

______________ 20__ року                    _________                    ________________

       (дата)                                                                      (підпис)                                                  (ініціали та прізвище)

 

 


 

* При подачі відповідальній особі з питань запитів на інформацію запиту у письмовій формі на конверті обов’язково вкажіть «Публічна інформація».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у КДНЗ «Черемшина» міськво виконавчого комітету Першотравенської міської ради, затвердженого наказом завідувача КДНЗ від  28.10.2011 року № 106

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми електронного запиту на інформацію

 

 

Текст електронного запиту на інформацію повинен містити одне питання та не перевищувати 1000 знаків. Запит не повинен містити вкладених файлів.

Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит на інформацію з неналежно заповненими або незаповненими полями у КДНЗ не розглядатиметься.

Скарги, порядок розгляду яких регламентується процесуальним законодавством України, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення можуть бути надіслані до КДНЗ засобами поштового зв’язку .

Відповідь на електронний запит на інформацію надсилається на адресу електронної пошти або поштову адресу, вказану запитувачем, у строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».